การเพาะเห็ดม.6

<div style=”width:477px” id=”__ss_13512462″> <strong style=”display:block;margin:12px 0 4px”><a href=”http://www.slideshare.net/kasetpcc/ss-13512462&#8243; title=”งานมอบหมายนักเรียน” target=”_blank”>งานมอบหมายนักเรียน</a></strong> <div style=”padding:5px 0 12px”> View more <a href=”http://www.slideshare.net/&#8221; target=”_blank”>documents</a> from <a href=”http://www.slideshare.net/kasetpcc&#8221; target=”_blank”>kasetpcc</a> </div> </div>