รูปแบบของบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

รูปแบบของบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประชุมวิชาการ (proceeding)

เพื่อให้การดำเนินการจัดพิมพ์การเสนอผลงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ขอให้ผู้เสนอผลงานปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (top) 2.54  ซม. , ล่าง (bottom)  2.54  ซม. , ซ้าย (left) 3.17  ซม. และขวา (right)  2.54  ซม.
  2. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า
  3. ชื่อคณะผู้วิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ให้พิมพ์ตัวหนา ส่วนที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้วิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรขนาด 14 และ e- mail address ขนาด 14 เฉพาะ  e- mail address ของผู้วิจัยหลักไว้ เพื่อสะดวกในการติดต่อกับผู้วิจัยหลัก
  4. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 ความยาวไม่เกิน  1 หน้า กระดาษ A4 หัวเรื่องคำว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 ตัวหนา เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยให้เขียน คำสำคัญ และจบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เขียน Key words
  5. การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 หัวเรื่องหลัก เช่น คำนำ, อุปกรณ์ และวิธีการ ฯลฯ ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหน้า ส่วนหัวข้อย่อย  (เช่น การเตรียมตัวอย่าง, การวิเคราะห์โครงสร้าง อะมิโรส ฯลฯ) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซ้าย
  6. เนื้อหาทั้งหมดของ เรื่องเต็ม (รวมบทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน 12 หน้ากระดาษ A4
  7. รายละเอียดของหัวข้อหลักมีดังนี้

ชื่อเรื่อง : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้ทำงานวิจัย : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สถานที่ทำงาน : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ วิธีการ และผล

คำนำ : เขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตรวจเอกสาร (Literature review) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนสำคัญเท่านั้น

อุปกรณ์และวิธีการ : เขียนให้รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีวิเคราะห์ใช้วิธีอ้างชื่อหรือองค์กร เช่น ตรวจสอบโดยวิธีของ Mark (1995) หรือ ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) เป็นต้น

ผลการทดลองและวิจารณ์ : ผลการทดลองและวิจารณ์จะเขียนแยกหรือรวมกันก็ได้ , รูปและตารางมีเนื้อหาและมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ผลอื่น ๆ ให้กล่าวถึงในหัวข้อผลการทดลองและวิจารณ์โดยไม่ต้องแสดงรูปหรือตาราง

สรุป :  ยกใจความสำคัญ หรือเขียนไว้ในผลการทดลองและวิจารณ์

กิตติกรรมประกาศ : มี / ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s